Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, dan kunt u het pas op 29 mei 2020 inschrijven voor schooljaar 2020 - 2021 in een Rumstse kleuter- of lagere school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkter zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn.  

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Rumstse kleuter- en lagere scholen doen mee (uitgezonderd Groenlaar). U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft. 

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 29 mei 2020 om te gaan inschrijven. 

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 7 oktober 2020 (voor instappers van 2018 blijft de wachtlijst geldig tot 30 juni 2021) Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. U moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt onder de rubriek' Vrije plaatsen". Deze wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.  

 

Heb ik recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren kunnen aanmelden in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen. De voorrang is dus enkel geldig in deze periode. Heeft u recht op voorrang, maar vergeet u in de periode voor voorrangsgroepen aan te melden, dan verliest u uw recht op voorrang.

Tot de voorrangsgroepen behoren:

 • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben
 • Kinderen van personeel van de school: voor concrete vragen neemt u contact op met de school waar u werkt.

De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

   STAP 1: De leerlingen worden geordend

Elke school heeft een lijst met de kinderen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar of leerjaar.

Dan worden ze (per geboortejaar) geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze hebben, dan de kinderen die de school als tweede keuze hebben, dan de kinderen die de school als derde keuze hebben...

Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is de wandelafstand tussen het domicilieadrse van het kind en de school.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. U hebt dus meer kans in de school van uw eerste keuze en in een school dichtbij.

   STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen

Voor kinderen geboren in 2018 en 2017 en voor kinderen die naar het eerste leerjaar gaan, voorziet elke school een bepaald percentage indicatorplaatsen en een bepaald percentage niet-indicatorplaatsen. Naast schoolkeuze en afstand, speelt voor deze kinderen het profiel (= indicator of niet-indicator) van een kind dus ook een rol bij de toewijzing van de plaatsen. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Alle andere kinderen worden enkel toegewezen op basis van schoolkeuze en afstand.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Opgelet: De voorrang voor indicator en niet - indicatorleerlingen wordt enkel toegepast voor kinderen geboren in 2018 en 2017, alsook voor kinderen die aanmelden voor het eerste leerjaar.

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: https://www.studietoelagen.be/wat-vanaf-2019-2020 

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de leerlingen geordend op basis van hun schoolvoorkeur. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen volgens voorkeur. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van wandelafstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een bericht van toewijzing voor die bepaalde school. 

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van weigering ontvangen, maar u blijft tot 7 oktober 2020 op de wachtlijst van deze school staan. Voor instappers van 2018 is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2021.  
  Door het principe van 'opvissen' kan het zijn dat een school waarvoor u een hogere voorkeur had u contacteert omdat er één of meerdere plaatsen vrijgekomen zijn. U kan uw kind dan toch in de school van hogere voorkeur inschrijven indien u dat wenst. U krijgt van de school een afgesproken termijn om uw beslissing mee te delen aan de school.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicileerd is volgens het rijksregister. Hierop kan controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2021 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.  Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de beheerder van het aanmeldingssysteem (aanmelden@rumst.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende (voorrangs)groep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor u uw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kan zelf uw gegevens niet meer wijzigigen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Heeft u toch een fout gemaakt? Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@rumst.be. Doe dit zeker vóór de aanmeldperiode is afgesloten.

 

Wat is een bericht van toewijzing?

Op uw “bericht van toewijzing” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Dankzij dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw toewijzing of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van geen toewijzing?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Wachtlijst voor schooljaar 2020 – 2021
o Instappers 2018: tot 30 juni 2021
o Andere leerlingen:tot 7 oktober 2020 (5de schooldag van oktober)

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@rumst.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie.

Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vindt u op https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Wat met het aanmelden bij onenigheid tijdens echtscheiding? 

Ouders die twee aanmelddossiers wensen op te maken voor hun kind omwille van onenigheid bij echtscheiding moeten dit aanvragen per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de DFC met hierin minstens de volgende elementen:
o de naam van de ouder en de andere partner;
o de naam van het kind en rijksregisternummer;
o een gerechtelijk bewijsstuk.

Slechts één van de ouders kan een aanmelding doen met het rijksregisternummer. De andere ouder moet hiervoor naar een aanmeldpunt (Sociaal Huis). De disfunctiecommissie kan toestaan (maar vanaf dan altijd) dat ouders hierbij het domicilie-adres van de ouder opgeven als adres van het kind.

Wat als ik hulp nodig heb? Wat als ik geen computer of internet heb? 

Hulp nodig bij het aanmelden?

o Maak een afspraak op het Sociaal Huis. We helpen je graag verder.


- Adres: Kardinaal Cardijnstraat 37, Terhagen.
- Via mail: aanmelden@rumst.be
- Via telefoon: 03 888 00 32


Geraak je niet in het Sociaal Huis? Afspreken op een andere plaats (gemeentehuis, bib, school, …) is mogelijk.


o Maak een afspraak in een school naar keuze. Zij helpen je ook graag verder met je aanmelding, telkens tussen de schooluren. 

 

Heb je enkel een computer en een internetverbinding nodig?

o Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een computer in de openbare bibliotheken van Rumst en Reet.

Bibliotheek Rumst
Markt 5
2840Rumst

03 888 92 47
bibliotheek@rumst.be


Bibliotheek Reet
Molenstraat 2
2840Rumst

03 844 87 14
bibliotheek@rumst.be

De meest actuele openingsuren kan je vinden op de website van de gemeente. 

 


Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 3 deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek en gemeentelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2021 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien u dit hebt ook de kids-ID

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@rumst.be .